ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ค่ะ
 
 
 
ประชาคมอาเชียนคืออะไร (รูปจาก http://cuast.net/wp/
 
เรารู้จักประชาคมอาเซียนกันแค่ไหน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

หลายทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มประเทศอาเซียนมีการปรับตัวและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีความร่วมมือกันใน 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้สังคมเอื้ออาทร มีสวัสดิการและความมั่นคง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียนในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นๆ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือโดยเสรี ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งศึกษาและทำความเข้าใจ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่จึงขออนุญาตนำเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเผยแพร่ให้ทราบ ลองศึกษาทำความเข้าใจนะครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 13.48 น. โดย คุณ รัชชาพงษ์ ชุมกระโทก

ผู้เข้าชม 1645 ท่าน